LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ELEKTRĖNŲ SKYRIAUS ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Elektrėnų skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai reglamentuoja Skyriaus veiklą, renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką.
 2. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, veikiantis Elektrėnų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, turintis savo antspaudą, LSDP pirmininko įgaliojimu besinaudojantis Skyriui skirta sąskaita banke.
 3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Už skyriaus prievoles atsako LSDP.
 4. Skyriaus buveinės adresas: Sodų g. 5 - 1, Elektrėnai, Lietuvos Respublika.
 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, LSDP statutu ir programa, šiais įstatais.
 6. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP statuto nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI

 

 1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti LSDP programą, partijos rinkimų į Seimą ir savivaldybių tarybas programas;

7.2. dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų ir referendumų kampanijose;

7.3. skleisti socialdemokratines idėjas;

7.4. padėti partijos remtiems Lietuvos Respublikos Seimo, Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje, organizuoti Europos Parlamento narių, Seimo narių ir Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;

7.5. organizuoti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, politines akcijas;

7.6. bendradarbiauti su kitais partijos skyriais, profsąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

7.7. įgyvendinti LSDP suvažiavimo, LSDP valdymo organų nutarimus;

7.8. tvarkyti LSDP Skyriaus narių apskaitą;

7.9. vykdyti kitus partijos dokumentuose LSDP skyriams nustatytus uždavinius.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Skyriaus nariais yra LSDP nariai, įrašyti į Skyriaus narių sąrašą, dalyvaujantys partijos veikloje ir mokantys nario mokestį.
 2. Į partiją naujus narius LSDP statuto nustatyta tvarka priima partijos grupės susirinkimas, Skyriaus prezidiumas, taryba arba susirinkimas (konferencija).
 3. LSDP narių teises, pareigas, skatinimą ir atsakomybę nustato LSDP statutas.
 4. Partijos narys turi teisę išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai Skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas, Skyriaus prezidiumas, taryba ar susirinkimas (konferencija), jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.
 5. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, LSDP narys privalo apie tai pranešti Skyriaus prezidiumui ar tarybai, kurie artimiausiame posėdyje priima sprendimą išbraukti tokį narį iš grupės ar Skyriaus sąrašo ir įrašyti į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Nepranešęs apie numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus, narys braukiamas iš partijos narių sąrašų LSDP statuto numatyta tvarka.
 6. LSDP narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje LSDP statuto nustatytais pagrindais ir tvarka. Jei partijos narys per 15 dienų neįvykdo LSDP statute nurodytų reikalavimų, jo narystę partijoje gali sustabdyti Skyriaus prezidiumas arba taryba Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Asmuo, sustabdęs savo narystę partijoje, atstato ją tuoj pat LSDP statute nustatyta tvarka. Sustabdę narystę partijoje kitais nei numatyta LSDP statute pagrindais, laikomi išstojusiais iš partijos.
 7. Narystės sustabdymo ir narystės atstatymo faktą fiksuoja Skyriaus prezidiumas arba taryba. Asmuo, kurio narystė partijoje sustabdyta,  įrašomas į atskirą sustabdžiusių narystę partijoje sąrašą, jis neskaičiuojamas į renkamo organo kvorumą, jeigu tokio organo nariu yra išrinktas.
 8. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, partijos grupės arba Skyriaus finansų komisijos siūlymu, Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

 

 1. Skyriaus organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Grupių veiklą reglamentuoja LSDP statutas ir Skyriaus įstatai.
 2. Grupės kuriamos teritoriniu principu (seniūnijose, rinkimų apylinkėse) pagal partijos narių gyvenamąją vietą. Skyriaus prezidiumo arba tarybos sprendimu grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu iš LSDP narių, gyvenančių ir (ar) dirbančių Savivaldybėje, pagal jų profesinę veiklą.
 3. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Skyriaus taryba gali nustatyti kitą mažiausią grupės narių skaičių, bet ne didesnį kaip 10. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo Skyriaus prezidiume arba taryboje dienos. Skyriaus prezidiumo arba tarybos sprendime dėl grupės registravimo nurodoma grupės veiklos teritorija (seniūnija, rinkimų apylinkė ar jos dalis).
 4. Partijos grupė:

19.1. įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais;

19.2. dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo Skyriaus prezidiumui arba tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

19.3. siūlo kandidatus į Savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius;

19.4. siūlo kandidatus į Skyriaus ir LSDP valdymo organus;

19.5. padeda partijos remtiems Seimo, Savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje;

19.6. kas dveji metai renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai;

19.7. įgyvendina kitus LSDP statute partijos grupėms nustatytus uždavinius.

 1. Partijos grupės aukščiausiasis organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Susirinkimus šaukia grupės pirmininkas arba jo pavedimu – grupės pirmininko pavaduotojas.
 2. Grupių susirinkimai protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir pateiktas Skyriaus sekretoriatui.
 3. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta Skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai, LSDP statutui ir Skyriaus įstatams. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog Skyriaus veikloje.
 4. Aukščiausiasis Skyriaus valdymo organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Konferencija gali būti rengiama, kai Skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia Skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 Skyriaus partijos narių.
 5. Skyriaus tarybos nutarime dėl susirinkimo (konferencijos) sušaukimo turi būti nurodyta: susirinkimo (konferencijos) vieta ir laikas, darbotvarkė, atstovavimo norma ir kiekvienos grupės renkamų delegatų skaičius.
 6. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:

25.1. priima ir keičia Skyriaus įstatus;

25.2. svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

25.3. aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;

25.4. tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į Savivaldybės tarybą ir merus;

25.5. kasmet išklauso Skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei Savivaldybės tarybos LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą;

25.6. išklauso Skyriaus Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau – LSDJS) ir Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (toliau – LSDMS) Skyriaus klubo informaciją apie veiklą;

25.7. kas 2 metai renka Skyriaus pirmininką, tarybą, etikos ir procedūrų bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus;

25.8. aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;

25.9. gali suteikti Skyriaus Garbės pirmininko vardą. Asmuo, kuriam suteiktas LSDP Skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti Skyriaus susirinkime (konferencijoje), Skyriaus prezidiumo arba tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise;

25.10. sprendžia kitus LSDP statute ir šiuose įstatuose susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Skyriaus taryba yra kolegialus Skyriaus valdymo organas. Tarybos narių skaičių nustato ir ją dvejiems metams LSDP statuto nustatyta tvarka renka susirinkimas (konferencija). Skyriaus tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. LSDP narys teisę būti renkamu į Skyriaus tarybą įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų.
 2. Į Skyriaus tarybą be rinkimų įtraukiami:

27.1. Skyriaus pirmininkas;

27.2. Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

27.3. LSDMS Skyriaus klubo pirmininkė;

27.4. Savivaldybės tarybos nariai (LSDP nariai).

 1. Skyriaus taryba:

28.1. organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją Skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, analizuoja ir vertina partijos grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia metodinę bei praktinę paramą, tvarko Skyriaus partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;

28.2. organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

28.3. gali iš Skyriaus tarybos narių rinkti prezidiumą, sudaryti Skyriaus valdybą ir nustatyti jos funkcijas;

28.4. kasmet tvirtina Skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;

28.5. aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo Savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų Savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į Savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai Savivaldybės taryboje;

28.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą ir teikia ją susirinkimui (konferencijai);

28.7. pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą, tvirtina Savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną. Skyriaus iždininku negali būti Skyriaus finansų arba etikos ir procedūrų komisijos narys.

28.8. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;

28.9. sprendžia kitus LSDP statute nurodytus arba Skyriaus visuotinio susirinkimo (konferencijos) pavestus klausimus.

 1. Skyriaus tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Skyriaus pirmininkas, Skyriaus prezidiumas ir ne mažiau kaip 1/3 Skyriaus tarybos narių. Apie Skyriaus tarybos posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, iniciatoriai turi informuoti kitus Skyriaus tarybos narius ir Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos pirmininką ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki posėdžio. Skyriaus tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
 2. Skyriaus tarybos posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą Skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo, taip pat atsakingasis sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas.
 3. Skyriaus prezidiumą iš Skyriaus tarybos narių renka Skyriaus taryba. Į Skyriaus prezidiumo sudėtį be rinkimų įtraukiamas Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius.
 4. Skyriaus prezidiumas:

32.1. vadovauja partijos veiklai tarp Skyriaus tarybos posėdžių. Kiekvienas Skyriaus prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį;

32.2. sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą;

32.3. vykdo Skyriaus tarybos pavedimus;

32.4. tvirtina rinkimų štabo sudėtį;

32.5. svarsto kitus LSDP statute nurodytus, taip pat Skyriaus tarybos pavestus ir jos išimtinei kompetencijai nepriskirtus klausimus.

 1. Skyriaus prezidiumo posėdyje priimtus nutarimus ir protokolą Skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo, taip pat atsakingasis sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas.
 2. Skyriaus pirmininkas renkamas visuotiniame susirinkime (konferencijoje) slaptu balsavimu LSDP statuto nustatyta tvarka. Kandidatams į Skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas stažas LSDP.
 3. Skyriaus pirmininkas:

35.1. vadovauja Skyriui, jam atstovauja, atsako už Skyriaus veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą, formuoja užduotis Skyriaus grupėms, kontroliuoja jų vykdymą;

35.2. vadovauja Skyriaus tarybos ir prezidiumo darbui, šaukia Skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžius, skiria pavedimus Skyriaus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;

35.3. pasirašo visus dokumentus, yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP sekretoriatui;

35.4. užmezga ir palaiko ryšius su kitais partijos skyriais;

35.5. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skyriaus tarybai;

35.6. LSDP pirmininko įgaliojimu atidaro sąskaitą banke.

 1. Skyriaus pirmininko pavadavimą, jam negalint eiti pareigų, nustato LSDP statutas.
 2. Skyriaus susirinkimas (konferencija) sudaro nuolatines komisijas: Finansų ir Etikos ir procedūrų.
 3. Finansų komisija:

38.1. ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina Skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia Skyriaus tarybai arba prezidiumui;

38.2. perduoda Skyriaus etikos ir procedūrų komisijai svarstyti partijos narius, nemokančius nario mokesčio;

38.3. teikia pagalbą grupių pirmininkams ir iždininkams;

38.4. nagrinėja LSDP narių, pretenduojančių į Skyriaus ar partijos renkamų organų narius arba būti keliamais partijos kandidatais visų lygių rinkimuose, pajamų deklaracijas ir teikia išvadas Skyriaus tarybai bei rinkimų štabui.

 1. Etikos ir procedūrų komisija:

39.1. nagrinėja Skyriaus narių, grupių pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie netinkamą partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo;

39.2. siūlo Skyriaus tarybai sustabdyti LSDP nario narystę partijoje;

39.3. priima sprendimus dėl LSDP narių, daugiau kaip vienerius metus be pateisinamos priežasties nedalyvaujančių partijos veikloje ir (arba) nemokančių nario mokesčio;

39.4. nagrinėja LSDP statute ir šiose įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo;

39.5. atlieka Skyriaus susirinkimų arba konferencijų mandatų komisijos funkcijas;

39.6. teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į Savivaldybės tarybą sąrašą nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jo sudarymo tvarka ir LSDP statutas.

 1. Etikos ir procedūrų komisijos nariu negali būti Skyriaus tarybos ir Finansų komisijos nariai.
 2. Finansų komisijos nariu negali būti Skyriaus tarybos ir Etikos ir procedūrų komisijos nariai.
 3. Nuolatinės komisijos pirmininkas renkamas komisijos posėdyje.
 4. Komisijos pirmininkas koordinuoja komisijos veiklą, šaukia ir veda komisijos posėdžius.
 5. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas dalyvauja Skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose.
 6. Skyriaus tarybos paskirtas atsakingasis sekretorius rengia ir tvarko Skyriaus dokumentus, atsako už LSDP narių įskaitą, informuoja Skyriaus grupes, Skyriaus tarybos, prezidiumo ir komisijų narius apie vyksiančius posėdžius ir renginius.
 7. Skyriaus tarybos paskirtas iždininkas atlieka finansines operacijas, priima grupių surinktą nario mokestį, tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias Skyriaus išlaidas, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sudaro Skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia Skyriaus finansų komisijai, kartu su Skyriaus pirmininku arba, jam nesant, su vienu iš pavaduotojų pasirašo Skyriaus finansinius dokumentus.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

 1. Skyriaus, partijos grupių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos grupių, kuriose narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Partijos renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarką nustato Skyriaus taryba arba prezidiumas.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

 

 1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, asmenų paaukotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
 2. LSDP narys moka LSDP statute nustatyto dydžio nario mokestį. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau, kaip 1 kartą per ketvirtį.
 3. Skyriaus lėšos Skyriaus prezidiumo arba tarybos nutarimu naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui bei kitam turtui įsigyti, kitoms LSDP statute ar kituose partijos dokumentuose numatytoms reikmėms.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įstatai keičiami ar papildomi Skyriaus susirinkimo arba konferencijos nutarimu.
 2. Pasikeitus LSDP statutui ir atsiradus prieštaravimui tarp statuto ir šių įstatų, taip pat sprendžiant Skyriaus veiklos klausimus, kurie nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos LSDP statuto nuostatos.

_______________________________

LSDP Elektrėnų skyriaus įstatai patvirtinti LSDP Elektrėnų skyriaus konferencijos

2019 m. lapkričio 12 d. nutarimu.

Close